Động Iwaya, Chuông Ryuren, Bentenmaru

Enoshima có rất nhiều thứ để xem, chẳng hạn như Động Iwaya, được hình thành bởi sự xói mòn của sóng trong nhiều năm và Chuông Ryuren no Kane là một địa điểm sức mạnh cho tình yêu.

Benten-Maru

This is a pleasure boat running from the foot of Bentenbashi Bridge to the Chigogafuchi Abyss. During the 10 minute ocean cruise, passengers can get great views of Enoshima, and on clear days, Mt. Fuji. The boat is convenient for visitors heading to Enoshima Iwaya. Departures are irregular, and so visitors are asked to confirm departure times on the day.

Fare:
Adults (13 yrs and over) ¥400
Children (6 yrs and over) ¥200
Official Website

Truy cập